Periode: 1975 - 2000

Thorbeckeplein, 1987 Nutsgebouw