Politiek - PvdA

« Vorige - Volgende »

Programma PvdA-voorzitter periode 2016-2020

28 december 2015 - 17:02  •  reacties

Programma PvdA-voorzitter periode 2016-2020

Alphen aan den Rijn -

– Hans Spekman

OVER VIER JAAR.
“Mijn doel is dat de Partij van de Arbeid zich over vier jaar hervonden heeft in de hoofdstroom van de maatschappelijke en sociale beweging. Het is de partij waar je bij wilt horen en waar je trots op bent. Het is de partij waar je de beweging herkent en van waaruit we de politiek bestoken met ongebroken bezieling en een nooit te temmen kracht. Een partij waar verandering en toekomst vertrouwen bieden. Vastberaden, vasthoudend en met vreugde werk ik de komende jaren graag met jullie aan onze mooie partij en aan de wereld van onze idealen.”

– Hans Spekman

DIT HEBBEN WE BEREIKT.
Toen ik mij in 2011 kandidaat stelde voor het voorzitterschap van onze partij, schreef ik dat we staan voor een samenleving waarin mensen niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, maar ook voor elkaar. De PvdA bestaat om onrecht in de samenleving te bestrijden. Een samenleving waar we samen vooruit gaan en samen verder komen. Het is nog steeds mijn diepste overtuiging dat de meeste mensen dat ideaal delen. Die samenleving heeft een krachtige Partij van de Arbeid nodig.

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet onder mijn voorzitterschap. We hebben veel bereikt. We hebben inmiddels 185 ombudsteams verspreid door het hele land. Er is tien procent bespaard op de organisatiekosten van de PvdA. We bedachten nieuwe middelen die nu ten goede komen aan afdelingen, ledenwerving en ombudswerk. Met een eerste jaar gratis proeflidmaatschap is de toegang tot de partij laagdrempeliger geworden. We hebben onze koers voor de midden en langere termijn vastgelegd met “Van Waarde”, “De bakens verzetten” en een “Einde aan de machteloze politiek”. We hielden voorverkiezingen en verbeterden en verbreedden de ledendemocratie. Stuk voor stuk stappen om trots op te zijn als partij.

Ook zijn er beloftes uit mijn vorige programma niet gerealiseerd. Ingehaald door de realiteit. Onhaalbaar in de uitvoering. Het belangrijkst was en is de ambitie om te groeien naar 100.000 leden in 2015. Op dit moment worden meer mensen lid van de PvdA dan ooit tevoren. Onze acties werken, onze inzet telt. Maar tegelijk is de uitstroom van leden ook groter dan ooit. De PvdA staat onder druk door haar keuzes, de keerzijde van verantwoordelijkheid nemen. Dat merken we ook in de ledenaantallen.

Daarnaast is het vooral een algehele tendens in de politiek en de samenleving. Nog nooit

waren er zo weinig mensen lid van politieke partijen en verenigingen. Jezelf verbinden aan een organisatie als middel van vereniging en vertegenwoordiging is niet meer vanzelfsprekend. De tijdgeest vraagt om een andere manier van mensen betrekken en verenigen. Dit programma is daar een antwoord op.

DIT GAAN WE DOEN.
“Ik wil een partij van iedereen, voor iedereen.”

– Hans Spekman

Er is een duidelijke beweging in de samenleving gaande. Mensen die dezelfde verandering willen, vinden elkaar steeds makkelijker via internet en sociale media. Gemotiveerd organiseren ze zich, ook al kennen ze elkaar niet en wonen ze kilometers uit elkaar. Met die organisatiekracht krijgen ze veranderingen voor elkaar. Initiatieven en wereldwijde organisaties als Young & United en Avaaz bewijzen dat. Wat we vroeger een onderstroom noemden, wordt steeds vaker dé manier om verandering te bewerkstelligen. Met de politiek vaak slechts als sluitstuk. De agenda wordt bepaald vanuit een beweging. Niet vanuit een klassieke vereniging, een partijprogramma of een regeerakkoord. Organisatiekracht van mensen is dé nieuwe veranderkracht. Iedereen die wil, kan meedoen.

Tegelijkertijd is in de politieke vereniging het omgekeerde aan de hand. Men is steeds kritischer op politieke partijen en hun politici. Er is twijfel of politieke verenigingen weten wat er in de samenleving speelt en of ze de juist antwoorden hebben. Aansluiten bij een politieke partij is in deze tijd minder vanzelfsprekend. Tegelijk heeft de Nederlandse politiek wel nieuw talent, nieuwe ideeën en nieuwe inzichten nodig. Een goed functionerende democratie kan niet zonder. Het zijn politici en partijen die, samen met bewegingen, verandering en vooruitgang mogelijk kunnen maken.

De PvdA is een beweging van mensen die samen vooruit willen. Maar onze gereedschapskist is toe aan aantal nieuwe en stevige werktuigen. Politiek bedrijven wordt te vaak verengt tot vergaderen en debatteren. Terwijl beweging en verandering zelden ontstaan door enkel het indienen van een motie of amendement. Beweging ontstaat door mensen die hun straat en buurt mooier, eerlijker en kansrijker willen maken. Verandering ontstaat doordat deze mensen met elkaar in contact komen, zich organiseren en ervoor gaan. De PvdA moet deze bewegingen herkennen en helpen, zodat we met z’n allen werken aan een betere maatschappij.

Precies dat gaan we organiseren, ondersteunen en ondernemen. De PvdA heeft dankzij haar grote netwerk veel organisatiekracht en financiële mogelijkheden. Die gaan we inzetten om bewegingen te versterken en groter te maken, zodat ze uiteindelijk de maatschappij veranderen. En de politiek gebruiken we om van een beweging beleid te maken.

Hieronder geven we vorm aan deze nieuwe initiatieven en instrumenten. Tijdens mijn campagne reis ik door het land door om hierover met partijgenoten te praten, en vooral om de invulling van de plannen in werking te zetten.

PROGRESSIEVE DOENERS – DE STROOM
De PvdA moet van een politiek bedrijf weer een links-progressieve doe-beweging worden. Er kan en moet meer. Daarom gaan wij een nieuw initiatief lanceren: De Stroom. Een stichting van verandering, activisme en betrokkenheid.

Onze belangrijkste bondgenoten vinden we niet in het parlement of in de gemeenteraad, maar in de maatschappelijke veranderkracht die we overal zien. Initiatieven van ouders om van zwarte scholen weer gemengde scholen te maken of om kleine scholen te behouden. Mensen die zich verenigen om een einde te maken aan het minimumjeugdloon of die de handen ineen slaan om vluchtelingen zo snel mogelijk te betrekken bij hun stad of dorp.

Door de initiatieven van mensen in dorpen en steden te steunen en groot te maken, maken wij van die onderstroom van verandering een bovenstroom. De Stroom wordt daarom een nieuwe stichting die we aan de PvdA gaan verbinden naast de Max van der Stoel Foundation en de Wiardi Beckman Stichting. De Stroom wordt onze broedmachine voor links-progressieve idealen, een politieke praktijk waar mensen samen handen en voeten geven aan verandering. De Stroom staat los van de politiek. Het is de voorloper, niet de uitvoerende instantie van de sociaal-democratie. We gebruiken ons netwerk, onze infrastructuur, onze kennis als ondersteuning voor initiatieven die daar om vragen. Initiatieven die bijdragen aan het samen leven, aan een betere toekomst voor iedereen, kunnen door De Stroom versterkt worden. Dit heeft alleen kans van slagen als we bereid zijn ruimte te geven. Binnen de brede kaders van sociale vooruitgang moeten mensen met hun eigen oplossingen kunnen komen.

PROGRESSIEVE DENKERS – TOEKOMSTDIALOOG
We moeten anticiperen op de toekomst in plaats van dat die ons overkomt. Denk aan nieuwe technologie die het monitoren van gezondheid voor iedereen beschikbaar maakt, daar zitten kansen én valkuilen aan vast. Niet pas beleid maken als het mis gaat, maar vernieuwende ideeën onderzoeken en in juiste banen leiden. Daarvoor kunnen we meer denkkracht van binnen en buiten de partij aanboren dan we nu doen. In open dialogen kunnen vooruitstrevende toekomstplannen worden gecreëerd en gekoppeld worden aan de hedendaagse politiek.

Daarom komen we door het hele land bijeen om samen te leren en te spreken over sociale en technologische ontwikkelingen die de toekomst (gaan) veranderen. Van de zelfrijdende auto tot het werk van morgen door robotisering. Ontwikkelingen waar de samenleving, de economie en de politiek op kunnen anticiperen. De inspiratie die we daar met elkaar opdoen, zetten we om in politieke actie.

Daarnaast creëren we een online links-progressief nieuwsplatform. Ontwikkelingen in de levens van mensen, ontwikkelingen op het gebied van arbeid en economie, in cultuur, wetenschap, sport en media vormen de basis van politieke actie. Permanente nieuwsgierigheid naar zulke ontwikkelingen is de zuurstof voor iedere sociaal-democraat. Het vormt de basis voor politieke actie voor onze ombudsteams, (afdelings-)besturen, netwerken en volksvertegenwoordigers.

PROGRESSIEF LOKAAL – PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE
De samenleving is van ons allemaal. Als brede volkspartij moeten we voorop lopen als het gaat om het betrekken van mensen bij het bestuur en de democratie. Politiek vindt ook plaats buiten de partijstructuren. Daar spelen de afdelingen een belangrijke rol in en er zijn ook prachtige voorbeelden van. In de partij zijn al inspirerende voorbeelden te vinden, zoals: buurtcontactpersonen, mobiele ombudsteams en deur tot deur enquêteren van dorps- en stadsgenoten. Initiatieven die leden en niet-leden actief betrekken bij beslissingen die hen raken. De komende jaren gaan we inzetten op het uitbreiden en versterken van die initiatieven, zodat we niet alleen in woord maar ook in daad verbinden en samen vooruit gaan als die brede volkspartij die we zijn.

PROGRESSIEVE VERENIGING – LEDENDEMOCRATIE NAAR DE 21E EEUW
De PvdA gaat haar ledendemocratie vervolmaken. Oude vormen en gedachten gaan we moderniseren. Dat doen we om de actuele politiek en het lidmaatschap dichter bij elkaar te brengen. Naar een congres komen om je mening te geven is prachtig, maar niet altijd de meest effectieve manier. Het leven op internet is gemeengoed, de politiek kan dit ook. Er worden al goede stappen gezet, zoals het online stemmen op het congres en het inspreekrecht van niet-leden.

Een stap verder gaat het continu en digitaal putten uit voorstellen van PvdA-leden en overige linkse kiezers voor standpuntbepaling en voor toekomstideeën. Door beter gebruik van technologie en digitalisering kunnen we dit nu breder en gerichter gaan doen. In navolging van de afdelingen Amsterdam, Utrecht en Leiden wordt er een digitale werkgroep opgezet bij de grote afdelingen. Het doel is de internetdiscussie levendig te houden. Op vaste momenten en bij actuele onderwerpen worden de meningen en oplossingen gevraagd aan de leden. De uitkomsten worden gepubliceerd en beschikbaar gemaakt voor verdere verdieping door politici of werkgroepen.

“De komende weken ga ik op campagne door het land. Met deze opdracht onder mijn arm. Ik vraag jullie vooral om met mij op een nieuwe manier te werken, een manier die past bij de tijd, om zo onze partij en de sociaal-democratie, verder te brengen.”

– Hans Spekman

Fotograaf: Josh Walet
PvdA.'
PvdA

Politieke partij