Politiek - PvdA

« Vorige - Volgende »

PvdA roept op om vooral BETER te doen

10 juli 2016 - 09:11  •  PvdA  •  reacties

PvdA roept op om vooral BETER te doen

Alphen aan den Rijn -

Het college is al aardig op weg met haar verbouwing van met name het maatschappelijk en sociaal domein. Tijdens de bespreking van de financiële kaders voor de volgende begroting heeft de PvdA-fractie een oproep gedaan om niet te vernieuwen om het vernieuwen, maar vooral te kijken naar wat beter kan. PvdA-fractie heeft het college uitgedaagd om het vooral ‘Nieuw en Beter’ te doen door:

  • Meer gericht te zijn op kwaliteit met op de tweede plaats financiën;
  • Goede en kleinschalige initiatieven de kans te geven;
  • Echte vernieuwing te realiseren door bijvoorbeeld nieuw beschut werk op te zetten.

De oproep van de PvdA werd gehoord door het college. Moties van de PvdA-fractie om Alphen aan den Rijn toegankelijk te maken voor alle Alphenaren door letterlijk de drempels voor inwoners met chronische ziekte of beperking te verlagen en door niet digitaalvaardige inwoners mogelijkheden te bieden om ook papieren aanvragen in te kunnen dienen, zijn door het college overgenomen. Daarnaast heeft de PvdA-fractie toezeggingen gekregen om na de zomer verder te praten over de inrichting van de zorg voor onze inwoners en het afschaffen van jeugdloon in onze gemeente, zodat jongeren vanaf 18 jaar volwassen loon kunnen verdienen. De PvdA-fractie kijkt uit naar het gesprek met het college.

Gemeente Alphen a/d Rijn wordt toegankelijk dankzij motie PvdA
In januari van dit jaar hoorde ik Otwin van Dijk op Radio 1 een vurig pleidooi houden voor het aannemen van de wet die ervoor zorgde dat het VN-verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap (eindelijk) werd geratificeerd. De ratificering van het verdrag liet jarenlang op zich wachten omdat iedereen dacht dat de toegankelijkheid van Nederland wel goed zat. In het interview dat Otwin gaf, kwamen echter vele voorbeelden dat dit toch anders zit. Stoepjes bij entrees die te hoog zijn, websites die onbegrijpelijk en onleesbaar zijn etc. Uit alles blijkt dat je met een beperking in Nederland voor je vertrekt toch elke keer moet uitzoeken of jij er wel in kunt, bij kan of gewoon mee kan met de mensen zonder beperking. Dingen waar mensen zoals ik, totaal niet bij stil staan als ik een bioscoop bezoek, wil sporten of uit eten ga. Hierdoor werd ik persoonlijk geraakt.

Inmiddels weten we dat de wet is geratificeerd, onder aanvoering van Otwin van Dijk. Hier houdt het echter niet mee op, het is slechts een begin voor het volledig toegankelijk maken van Nederland voor mensen met een beperking. Persoonlijk dacht ik namelijk gelijk aan de bushalte Stadhuis in Alphen aan den Rijn. Deze halte is volledig ontoegankelijk; er zijn geen begeleidingsstrepen, geen ophoging om uit te kunnen stappen, gewoon niets. En toch, als u ondersteuning zoekt moet u vaak in het gemeentehuis zijn om iets aan te vragen. Dit werpt een regelrechte blokkade op voor mensen met een beperking.

Daarom diende de PvdA tijdens de behandeling van de Kadernota de motie ‘Alphen Toegankelijk’ in. In deze motie roepen wij het college op om, samen met de doelgroep, te komen tot een Alphense Inclusie Agenda.

In deze Inclusie Agenda moeten knelpunten op het gebied van toegankelijkheid in de gemeente zijn geïnventariseerd en maatregelen worden verzonnen om deze op te lossen. Het is daarbij ook van belang om goede voorbeelden in beeld te krijgen; deze zijn er namelijk ook heel veel. Het is de bedoeling dat de Inclusie Agenda zorgt voor een verbetering van de toegankelijkheid van de Publieke Ruimte in de gemeente. Hier vallen winkelgebieden, horeca, wijkcentra, sportverenigingen, scholen, (grote) evenementen en het openbaar vervoer onder. Dit zorgt ervoor dat we een inclusieve, Alphense samenleving krijgen waarbij iedereen in de gemeente meetelt en volwaardig mee kan doen.

Wethouder De Jager vond de motie sympathiek en nam deze volledig over. Voor 1 november verwachten wij een voorstel voor een Alphense Inclusie Agenda. Mede dankzij de PvdA wordt de gemeente Alphen aan den Rijn ook een toegankelijke gemeente waarin iedereen mee kan doen!

Gelijk loon, gelijk werk
Als achttienjarige ben je in de regel volwassen, ook op financieel gebied. Zo kan je leningen aangaan, een hypotheek afsluiten en ook de zorgverzekering komt voor jouw rekening. Zoals Tom Reedijk in december 2015 al stelde: “Het is daarom onrechtvaardig dat je als jongvolwassene met hetzelfde werk als een volwassene, toch minder betaald krijgt. Voor de PvdA is het belangrijk dat er bij gelijk werk, gelijk loon is.”

Op dit gebied zijn er sinds december wat ontwikkelingen geweest. In april dit jaar presenteerde Lodewijk Asscher plannen om het minimum jeugdloon af te bouwen. Hij zet in op een verlaging van de minimumjeugdloonleeftijd van 23 naar 21 en verhoging van het jeugdloon dat jongeren van 18 tot en met 20 betaald krijgen.

Lokaal wilden we deze landelijke ambitie graag opnieuw onderschrijven met een motie in samenwerking met de fracties van GroenLinks en SP. Daarom hebben we in de gemeenteraadsvergadering van 7 juli waarbij ook Young en United aanwezig was, het college opnieuw verzocht om aan leveranciers waarvan de gemeente Alphen aan den Rijn diensten afneemt, de voorwaarde te stellen dat zij voor de uitvoering van de aanbestede werkzaamheden minimaal het reguliere minimumloon betalen aan jongeren vanaf 18 jaar.

Hoewel de lijst van gemeenten die soortgelijke moties hebben gesteund steeds langer wordt, stelde het Alphens college dat ‘er nog niet voldoende zicht zou zijn op wat de gevolgen zijn van het aannemen van de motie’. Hierop is in de raad besloten dat we de motie na het zomerreces opnieuw gaan indienen, en het college eind augustus met een reactie op de motie komt. De PvdA blijft zich inzetten voor het ideaal dat gelijk werk ook gelijk loon betekent. Het was Bertrand Russell die stelde “No great achievement is possible without persistent work” – zo ook voor een jeugdloonvrij Alphen aan den Rijn.

Medoclean toch uitgeplaatst?
Naar aanleiding van het stellen van technische vragen van de PvdA en het samen optrekken met andere partijen, heeft de PvdA er voor gezorgd dat het dossier Medoclean, een chemische wasserij in het centrum van Koudekerk, weer opgepakt wordt door het college.

Naast het terrein van Medoclean is sociale woningbouw voorzien. De PvdA is van mening dat uit oogpunt van volksgezondheid, geluid- en verkeershinder de combinatie van chemische wasserij en woningbouw niet gewenst is.

De raad heeft het college opgedragen met betrokken partijen aan tafel te gaan en op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken van verplaatsing van Medoclean op basis van een plan waarbij voor de financiering door alle partijen een bijdrage wordt geleverd.

Kaders uitvoering Participatiewet
DIVOSA vat het keurig samen “Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt”!

Andersson Elffers Felix heeft onderzoek gedaan naar de situatie waarin SWA, uitvoerder van een deel van de Participatiewet in terecht is gekomen.  AEF doet een hoofd aanbeveling; De hoofdaanbeveling van AEF is om als gemeenten gezamenlijk een gedragen keuze te maken over de rol die SWA dient te spelen in de uitvoering van de Participatiewet. Hiervoor is vanuit het landelijke beeld een breed spectrum aan keuzemogelijkheden beschikbaar, uiteenlopend van één uitvoeringsorganisatie voor de hele Participatiewet (nog verdere integratie) tot gemeenten die hun SW-bedrijf alleen inzetten voor de bestaande Wsw-populatie.

AEF ziet drie scenario’s voor een SW bedrijf in Alphen aan den Rijn. De eerste is die van aan het werk houden van de huidige Wsw-doelgroep, ook wel  bekend als de sterfhuis constructie. De populatie wordt steeds kleiner en er is geen aanwas. Een constructie die CEDRIS afwijst als duur en op termijn onhoudbaar. De twee andere scenario’s zijn;

  • Een SW-bedrijf waarin de ontwikkeling van de medewerkers centraal staat en het bedrijfseconomisch rendement een resultante is van de activiteiten die deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk faciliteren.
  • Een SW-bedrijf waarbinnen het bedrijfseconomisch rendement centraal staat en, waar binnen de ruimte die dit rendement biedt, invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van medewerkers.

De Raadsconferentie werd zeer druk bezocht. Er was veel kennis te vergaren, de nodige mensen hebben gesproken, meningen gehoord maar hoe nu verder vroeg ik mij af? Hoe nu kaders meegeven aan het college voor de komende tijd totdat de raad weer aan bod komt om over het voorstel te gaan praten?

Een nieuw op te richten leerwerk (SW) bedrijf onder nieuw onbelaste leiding die rapporteert aan het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn. Geen gemeenschappelijke regeling, maar een leerwerk bedrijf die andere gemeentes van harte uitnodigt om gebruik van hun te maken. Dit past bij de centrumgemeente functie die Alphen aan den Rijn vervult.

Een leerwerk bedrijf waarin de ontwikkeling van de mensen centraal staan, met name v.w.b. de mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat wil niet zeggen dat bedrijfseconomisch verantwoord handelen niet zou mogen. Dat moet vooral wel gebeuren. Werk wat winstgevend uitgevoerd kan worden versterkt de organisatie en bied meer speelruimte en perspectief. Bedrijfsruimte die niet gebruikt wordt zou instrumenteel ingezet dienen te worden om werk te verwerven, bijvoorbeeld door in te besteden.  De keuze voor mens ontwikkel bedrijf bepaald de keuze voor wat betreft de bedrijfsvoering en de missie.

Een Leerwerk bedrijf voor het beschut werk in Alphen aan den Rijn en omgeving, een leerwerk bedrijf die een bedrijven netwerk heeft en verder uitbouwt, een leerwerk bedrijf die mensen opleid, een leerwerk bedrijf die samenwerkt met passend onderwijs, een leerwerk bedrijf die bedrijven ont zorgt en mensen helpt om met een beperking toch te kunnen functioneren  met speciale kennis en kunde die je niet bij werkgevers kan verwachten.

En een leerwerk bedrijf voor de huidige Wsw-doelgroep.

Een bedrijf die voor mensen een brug kan zijn om van een uitkeringen in een betaalde baan terecht te komen. Een bedrijf die leerwerken trajecten organiseert.

Wat ons betreft voegen wij alles wat een relatie heeft met het onderwerp werk , van SWA tot serviceplein, voor mensen met grote of kleine afstand tot de arbeidsmarkt samen tot een sterk werkbedrijf.

Wij zien volop aanknopingspunten in de 7 punten die het college voorstelt. Ik denk dat de radenconferentie goed heeft gedaan.

Maar een ding moeten wij niet vergeten, wij moeten tempo maken. Er zijn mensen die geholpen moeten worden.

Bentwoudlaan: verkeerde keuze
In de raad van 16 juni is er gesproken over het uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten 2016 – 2020 en  het voorkeursalternatief Verlengde Bentwoudlaan planstudie N207-Zuid.

In onze gemeente zijn 2 grote verkeersknelpunten. De Hefbrug in Boskoop en de passage bij Hazerswoude- Dorp. In geen van beide voorstellen worden deze knelpunten opgelost. Nog sterker. Door het aanleggen van de Verlengde Bentwoudlaan zal het verkeersaanbod op de Gemeneweg in Hazerswoude- Dorp toenemen.

De PvdA heeft ervoor gepleit de Bentwoudlaan niet aan te leggen. Besparing maar liefst 30 miljoen euro. Die weg lost geen enkel probleem op, maar maakt de problemen alleen maar groter. Bovendien heeft die weg grote inbreuk op het pas aangelegde Bentwoud.

De PvdA heeft ervoor gepleit met voorrang een definitieve oplossing in de vorm van een tunnelvariant voor de passage N209 in Hazerswoude- Dorp ter hand te nemen. En voorts de tweede fase van de planstudie te gebruiken om duidelijkheid te krijgen en overeenstemming te bereiken over een regiobrede oplossing voor alle overige in de planstudie gesignaleerde problemen zoals de Boskoopse hefbrug. Ons plan heeft het echter niet gehaald in de gemeenteraad.

Week in beeld, week uit beeld?
De gemeente heeft het contract voor het plaatsen van Week in Beeld (= gemeentenieuws) via een aanbesteding per 1 april gegund aan de Persgroep, die zowel het Alphens Nieuwsblad als de Gouwe Koerier uitgeeft. Omdat Week in Beeld niet meer in de Groene Hart Koerier verschijnt, zouden de inwoners van de dorpen voortaan ook het Alphens Nieuwsblad ontvangen.

In de praktijk krijgen de inwoners die in de buitengebieden  van het voormalige Rijnwoude wonen het Alphens Nieuwsblad niet of sporadisch bezorgd.

De PvdA heeft hierover vragen gesteld in de raad van 16 juni.

  1. Heeft de Persgroep  niet de contractuele verplichting om in de gehele gemeente het weekblad te bezorgen?
  2. Zo ja, hoe gaat het college de Persgroep houden aan die verplichting?

Het antwoord van de wethouder was teleurstellend. Hij gaf dat men in dat geval een klacht moet indienen bij het Alphens Nieuwsblad. De PvdA is het daarmee niet eens. De gemeente heeft een contract met het Alphens Nieuwsblad en de gemeente moet er op toezien dat het contract nageleefd wordt. Wordt vervolgd.

Fotograaf: Josh Walet
Tags: pvda
PvdA.'
PvdA

Politieke partij