Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Alphen En stelt vragen over Participe

29 juli 2012 - 20:38  •  Ank de Groot  •  reacties

Alphen En stelt vragen over Participe

Alphen aan den Rijn -

Alphen aan den Rijn, 25 juli 2012

Vragen op grond van artikel 43 raadsreglement

Onderwerp: Participe samen met Factor-G


Geacht College,

In AD Groene Hart lezen wij vandaag  ”dat de Alphense Welzijnsorganisatie Participe dit jaar samengaat met Factor G in Gouda. Deze instelling doet het al enige tijd niet goed. De organisatie staat er financieel slecht voor en voldoet niet aan de eisen van de gemeente. Er is inmiddels een tekort ontstaan van vijf ton. Een nieuwe aanpak en een nieuwe naam

– Particiope Gouda – moeten verandering brengen”.

Verder hebben onze fracties kennis genomen van de brief van Participe d.d. 20 december 2011, waarin gesproken wordt over een eventuele regionalisering en het collegebesluit van 22 mei 2012, waarin het college akkoord gaat met een eventuele regionalisering.

Wij hebben de volgende vragen:

1. In het rapport van Bosman & Vos van 18 november 2010, besproken in de raadscommissie Bewonerszaken van maart 2011, is een aantal aanbevelingen gedaan. Hoe staat het op dit met moment met deze toezeggingen?

2. In de brief van 20 december 2011 geeft Participe aan verder te willen gaan met een regionalisering. Er worden op dat moment geen partners genoemd. Vervolgens gaat het college op 22 mei 2012 op grond van deze brief akkoord met een verdere regionalisering. Kan het college aangeven of er op dat moment voldoende inzicht bestond in de financiële situatie van een eventuele partner van Participe.

3. In eerdergenoemd rapport van Bosman & Vos delen de wethouders de visie van het rapport dat doorgroei van Participe naar een regionale organisatie (buiten de gemeenten waarvoor dat nu al statutair geregeld is) mogelijk moet zijn, mits Participe geworteld blijft in de lokale netwerken en voldoende helder is welke prestaties de organisatie levert voor de ter beschikking gestelde subsidie. Kan het college aangeven hoe deze afspraken met Participe zijn vastgelegd in het komend traject.

4. Kan het college aangeven welke gesprekken er met Participe hebben plaatsgevonden om tot deze samenwerking/fusie te komen. In het licht van de aanstaande gemeentelijke fusie lijkt het logischer om andere gemeenten bij deze fusie te betrekken in plaats van een instelling in de gemeente Gouda

5. Is het college op de hoogte van de inhoud van de commissievergadering van maart 2011, waarbij een groot aantal partijen zich uitspraak tegen regionalisering van Participe omdat men van mening was dat eerst de aanbevelingen uitgevoerd moesten worden en de eigen organisatie goed moest functioneren, alvorens regionaal te gaan.

6. Kan het college verder aangeven waarom de raad niet op een behoorlijke wijze over dit samengaan/fusie is geïnformeerd. Een aantal weken geleden lag er een brief in de gesloten kast omdat men in Gouda nog over een en ander moest beslissen. Over de inhoud in de gesloten kast mag niet gesproken worden maar vandaag mogen we wel lezen wat er besloten is. Een van de toezeggingen van destijds was dat de raad beter over Participe geïnformeerd zou worden. Dan had ook dit fusiebesluit in het openbaar besproken kunnen worden met een duidelijke uitleg over toekomstige activiteiten en de financiële kaders. Wij hebben het gevoel alsof het er nu even midden in de zomerreces doorheen geduwd moet worden.

7. Is het college bereid ons alsnog een duidelijke uitleg over de toekomstige activiteiten en de financiële kaders en de gevolgen voor het Alphense gedeelte te willen geven. Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

8. Kan het college aangeven of er met Participe gesproken is over de financiële situatie van de nieuwe instelling voor de komende jaren nu de Goudse instelling een verlies van 5 ton heeft en dit (indirect) ook gevolgen kan hebben voor Alphen aan den Rijn, dit ook gezien in het licht van de in Alphen aan den Rijn geplande bezuinigingen? Het kan namelijk niet zo zijn dat in Alphen accommodaties gesloten moeten worden (Wielewaal, Westerhaven, Westerhove) ten gunste van bijvoorbeeld Goudse activiteiten.

Al met al vinden wij deze ontwikkeling ronduit zorgelijk en weinig inzichtelijk.

 

Met vriendelijke groet,

namens Alphen 1 en Beter Alphen

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen 1

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij