Politiek - Nieuw Elan

« Vorige - Volgende »

Vragen over bestemmingsplan prins Hendrikstraat 59

3 oktober 2013 - 21:18  •  Gerard van As  •  reacties

Vragen over bestemmingsplan prins Hendrikstraat 59

Alphen aan den Rijn -

Door Tromp Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij te Alphen aan den Rijn is op 30 maart 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 12 gestapelde woningen op het perceel achter Prins Hendrikstraat 59 te Alphen aan den Rijn. Ingevolge de uitwerkingsregels van het geldende bestemmingsplan "Prins Hendrikstraat 2005" zijn alleen grondgebonden woningen toegestaan. Aangezien het bouwplan echter past binnen de beoogde schaal van de locatie en de aangrenzende bebouwing is voor het perceel een partiële herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het gebied waarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid is gelegen aan de Prins Hendrikstraat achter huisnummer 59.

Gaarne wil ik – namen de Fractie van Nieuw Elan - overeenkomstig art. 43 van het Reglement van Orde aan u de volgende vragen stellen:

 1. Kunt u exact aangeven wat de strijdigheden van dit bouwplan zijn met de uitwerkingsregels van het thans geldende bestemmingsplan;
 2. Waarom wordt niet vastgehouden aan de huidige voorschriften en eisen van het vigerende bestemmingsplan?
 3. Welke urgentie kleeft er aan dit bouwplan, dat u hier afwijkt van het vigerende bestemmigsplan?
 4. Zijn er voor de realisatie van een dergelijk appartementencomplex geen andere locaties aanwezig?
 5. Hebt u zich ter plaatse wel op de hoogte gesteld van de bestaande situatie? en zo ja, wat zijn dan uw (zwaarwegende) argumenten om aan een dergelijk bouwplan - voor de bouw van 12 appartementen op een bouwkavel van ca 900 m², waarbij tegen een achterliggende sloot wordt aangebouwd en nauwelijks een in- en uitrit naar de te bouwen appartementen naar de Prins Hendrikstraat aanwezig is - uw medewerking te verlenen?
 6. Hoe is op een dergelijk klein grondoppervlak (ca 900 m² inclusief bebouwing) het parkeren van de auto’s geregeld?
 7. Is er door u bij de behandeling van de bouwaanvraag wel een parkeereis gesteld? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het juist dat voor de ontwikkeling van deze gestapelde woningbouw grond is aangekocht van een particulier? Zo ja, wat voor bestemming heeft deze grond i.h.k. van het huidige bestemmingsplan?
 9. Waarom hebt u bij de beoordeling van dit bouwplan geen enkele rekening gehouden met een rooilijn, die u wel heeft gehanteerd voor het belendende bouwblok van rijtjeswoningen, waarbij aan de achterkant ca 5 meter afstand wordt gehouden van de bestaande sloot?
 10. Creëert u – door af te wijken van het vigerende bestemmingsplan en medewerking te verlenen aan dit bouwplan – geen enorme precedentwerking, omdat dan iedereen in deze wijk, die een grote achtertuin heeft dit graag zou willen omzetten in één of meerdere bouwkavels?
 11. Is en wordt de gemeenteraad nog betrokken bij deze ontwikkeling? Zo ja, wanneer? en waarom is de raad hierbij niet eerder betrokken?

Gaarne zie ik – namens de Fractie van Nieuw Elan – uw beantwoording zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet.

Gerard van As

Fotograaf: Josh Walet
Nieuw Elan.'
Nieuw Elan

Politieke partij