Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Twee moties over stichting Max

10 april 2012 - 21:58  •  Jan de Groot  •  reacties

Twee moties over stichting Max

Alphen aan den Rijn -

Motie 1 extra subsidie Stichting Max

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn,  in vergadering bijeen op 12 april 2012

Constaterende:
•    dat de gemeente voornemens is om Stichting Max voor het jaar 2012 een voorlopige eenmalige subsidie van € 9.211,00 te verlenen;
•    dat openstaande vordering op Stichting MAX van € 2.170,90 uit 2010 juist is wat betreft de uitvoering van het gemeentelijk subsidiebeleid.

Overwegende:
•    dat de openstaande vordering er toe leidt dat Stichting MAX haar activiteiten in mindere mate kan uitvoeren;

•    dat de raad in meerdere moties en amendementen de activiteiten die stichting Max organiseert belangrijk acht

•    dat in de commissievergadering van 5 april 2012  een ruime meerderheid van de commissieleden vond dat verrekening van de openstaande vordering niet bevorderlijk is voor de inspanningen die Stichting Max verricht voor het jongerenbeleid in Alphen aan den Rijn;

De raad:
•    spreekt uit dat het werk van Stichting Max belangrijk is voor onze Alphense samenleving en met name voor de jongeren;
•    verzoekt het college de vordering van € 2.170,90 alsnog te verrekenen met Stichting Max;
•    verzoekt het college Stichting MAX een extra subsidie te verlenen van
€ 2.170,90 en deze subsidie te financieren uit het budget van het programma jeugd en vrije tijd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Alphen 1

Motie 2
Motie extra subsidie Stichting Max

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 12 april 2012,

Constaterende:
•    dat de gemeente voornemens is om stichting Max voor het jaar 2012 een voorlopige eenmalige subsidie van € 9.211,00 te verlenen.
•    dat de subsidieaanvraag voor 2012 € 24.366 bedraagt en dit een negatief verschil betekent van € 15.155,00

Overwegende:

•    dat de raad in meerdere moties en amendementen uitspreekt de activiteiten die stichting Max organiseert belangrijk te vinden;
•    dat in de commissievergadering van 5 april 2012 bleek dat er een structurele oplossing bedacht moet worden om Stichting MAX in de toekomst meer zekerheid te geven;
•    dat de uitkomsten van het behoefte onderzoek wat betreft voorzieningen voor jongeren op korte termijn bekend worden;
•    dat momenteel  maar 1 organisatie in Alphen aan den Rijn met betaalde jongerenwerkers werkt.

De raad:

•    Verzoekt het college alsnog naast de reeds voor 2012 vastgestelde subsidie van € 9.211,00 een extra subsidie van € 15.155,00 voor 2012 vast te stellen;
•    Verzoekt het college uiterlijk ter gelegenheid van de Voorjaarsnota te komen met een dekkingsvoorstel voor 2012, waarbij in de toelichting reeds diverse mogelijkheden worden aangegeven.
•    Verzoekt aan de Stichting Max een inspanningsverplichting op te leggen, inhoudende dat de Stichting Max actief op zoek gaat naar andere mogelijke financieringsbronnen en dit deels te verrekenen met de subsidieaanvraag voor 2013 (50%) en voor volgende jaren geheel te verrekenen.
•    Verzoekt het college voor 2013 en volgende jaren een heroverwegings-voorstel  te doen wat betreft gesubsidieerde activiteiten voor jongeren als uit het onderzoek van het programma Jeugd en Vrije Tijd blijkt dat het beoogd maatschappelijk effect van Stichting MAX hoger is dan de andere aanbieder van jongerenwerk in Alphen aan den Rijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Alphen 1

Toelichting:

Het College heeft besloten stichting Max een voorlopige eenmalige subsidie van € 9.211 over het jaar 2012 toe te kennen in afwachting van de uitkomst van het behoefteonderzoek naar jeugd en vrij tijd. Max is een organisatie die activiteiten zoals partynights/tienerdisco en losse activiteiten organiseert voor jongeren tussen de 11 en 20 jaar. Deze activiteiten zijn bedoeld als een laagdrempelig alternatief voor het hangen op straat en om de jeugd op een veilige en verantwoorde manier kennis laten maken met uitgaan, zonder alcohol en drugs. In 2009 heeft de gemeente met stichting Max afgesproken dat de gemeente tot en met 2011 Max met subsidie zou ondersteunen. Omdat de activiteiten van stichting Max voldoende bijdragen aan de maatschappelijke effecten die wij als gemeente nastreven en het traject jeugd, cultuur en uitgaan, en een eventuele rol van Max daarbij, nog uitgewerkt moet worden, wordt stichting Max voor het jaar 2012 een eenmalige subsidie verleend (bis 2012/11645 ). Voor wat betreft de extra subsidie zijn diverse financieringen mogelijk. Gedacht kan worden aan de NUON-reserve, de programma’s veiligheid, jeugd en jongeren, terwijl zeker ook in de toekomst gekeken kan/moet worden naar de begroting van Participe, immers deze instelling krijgt de nodige middelen voor jeugd- en jongerenwerk maar de vraag hoe is hoe effectief de inzet is.

Fotograaf: Josh Walet
MAX.'
MAX

Feestlocatie voor verschillende groepen