Politiek - PvdA

« Vorige - Volgende »

De PvdA maakt de balans van 2016 op

29 december 2016 - 13:26  •  Henk Goes  •  reacties

De PvdA maakt de balans van 2016 op

Alphen aan den Rijn - Extra vrachtverkeer door het Dorp.Algemeen bekend is dat de verkeerssituatie in het centrum van Boskoop en op het kruispunt Gemeneweg/ Dorpsstraat in Hazerswoude een groot probleem is. De gemeente neemt allerlei lokale maatregelen om de situatie te verbeteren. Soms goede, zoals het vrachtwagenverbod op de Parklaan, soms slechte, zoals het verlengen van de Roemer en toestemming verlenen aan Van Uden Logistics (van het Alpherium) om het gebouw van Baas Plantenservice te betrekken op het PCT-terrein in Hazerswoude.

Dat bedrijf zal veel extra verkeersbewegingen per etmaal opleveren. Omdat Van Uden beloofd heeft niet door het centrum van Boskoop te rijden zal veel vrachtverkeer via de Gemeneweg richting het Alpherium rijden!! Dat zal de leefbaarheid van Hazerswoude-Dorp niet ten goede komen. De PvdA vindt het een slecht besluit.

Bentwoudlaan: verkeerde keuze.
In de raad van 16 juni is er gesproken over het uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten 2016 – 2020.

In onze gemeente zijn 2 grote verkeersknelpunten. De Hefbrug in Boskoop en de passage bij Hazerswoude- Dorp. In geen van beide voorstellen worden deze knelpunten opgelost. Nog sterker. Door het aanleggen van de Verlengde Bentwoudlaan zal het verkeersaanbod op de Gemeneweg in Hazerswoude- Dorp toenemen.

De PvdA heeft ervoor gepleit de Bentwoudlaan niet aan te leggen. Besparing van maar liefst 28 miljoen euro. Die weg lost geen enkel probleem op, maar maakt de problemen alleen maar groter. Bovendien heeft die weg grote inbreuk op het pas aangelegde Bentwoud.

De PvdA heeft ervoor gepleit met voorrang een definitieve oplossing in de vorm van een tunnelvariant voor de passage N209 in Hazerswoude- Dorp ter hand te nemen. Ons plan heeft het jammer genoeg niet gehaald in de gemeenteraad.

Geen weg door het Rietveld.
De PvdA heeft met succes een motie ingediend waarin opgenomen is dat de verlengde Roemer in Hazerswoude niet doorgetrokken wordt naar de N11. Nu niet en nooit niet. De PvdA was en is geen voorstander van het verlengen van de Roemer. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Het verlengen van de Roemer kost ca. 4.000.000 euro. Het levert voor de boomkwekers een beperkte tijdwinst op van een paar minuten. Maar als de raad in meerderheid vindt dat die weg er moet komen, is het zaak om erger te voorkomen. Nog erger is als die weg doorgetrokken wordt door het waardevolle Rietveld. Samen met D66 en GroenLinks heeft de PvdA ervoor gezorgd dat de meerderheid van de raad tegen het doortrekken van die weg is.

Bovendien had die 4 miljoen beter besteed kunnen worden aan het oplossen van het verkeersknelpunt Gemeneweg/ Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp. Bovenop de 28 miljoen die uitgetrokken is voor de verlengde Bentwoudlaan. Beide wegen worden aangelegd zonder dat daar sprake is van een verkeersprobleem dan wel leefbaarheids probleem. De miljoenen worden echt verkeerd besteed.

Station Hazerswoude
De PvdA was net als alle andere fracties in de Raad van Rijnwoude blij dat in de bestuursovereenkomst die de gemeente Rijnwoude en de Provincie gesloten hadden, een fietstunnel was opgenomen. Al zullen in de oude situatie niet veel ongelukken gebeurd zijn, toch is het beter, als je wat nieuws gaat aanleggen om  het zo veilig mogelijk te maken voor fietsers en voetgangers. Eind 2014 meldde de wethouder dat een fietstunnel technisch niet mogelijk was. Op aandringen van o.a. de PvdA, door ons te beroepen op de bestuursovereenkomst, bleek een fietstunnel technisch toch mogelijk. We werden daarin gesteund door het Groene Hart College.

De PvdA heeft ook nog gepleit voor een totaal ongelijkvloerse kruising. Een ongelijkvloerse kruising in alle opzichten het meest toekomstvast, duurzaam en het veiligste. Dit voorstel heeft het niet gehaald.

Medoclean toch uitgeplaatst?
Naar aanleiding van het stellen van technische vragen van de PvdA en het samen optrekken met andere partijen, heeft de PvdA er voor gezorgd dat het dossier Medoclean, een chemische wasserij in het centrum van Koudekerk, weer opgepakt wordt door het college.

Naast het terrein van Medoclean is sociale woningbouw voorzien. De PvdA is van mening dat uit oogpunt van volksgezondheid, geluid- en verkeershinder de combinatie van chemische wasserij en woningbouw niet gewenst is.

De raad heeft het college opgedragen met betrokken partijen aan tafel te gaan en op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken van verplaatsing van Medoclean op basis van een plan waarbij voor de financiering door alle partijen een bijdrage wordt geleverd.

Week in beeld, week uit beeld?
De gemeente heeft het contract voor het plaatsen van Week in Beeld (= gemeentenieuws) via een aanbesteding per 1 april gegund aan de Persgroep, die zowel het Alphens Nieuwsblad als de Gouwe Koerier uitgeeft. Omdat Week in Beeld niet meer in de Groene Hart Koerier verschijnt, zouden de inwoners van de dorpen voortaan ook het Alphens Nieuwsblad ontvangen.In de praktijk krijgen de inwoners die in de buitengebieden  van het voormalige Rijnwoude wonen het Alphens Nieuwsblad niet of sporadisch bezorgd. De PvdA was er op tegen om het gemeentenieuws niet meer in de Groene Hart Koerier op te nemen.

Rechtsongelijkheid
De financiën van de overheid liggen onder een vergrootglas en terecht, het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Bestuurders die teveel vangen en projecten die duurder zijn dan  begroot. Het zijn stuk voor stuk politieke doodszondes. Maar wat als een gemeente geen leges kan incasseren omdat de bestemmingsplannen niet op orde zijn. Een bestemmingsplan bepaalt waar wat en hoe gebouwd mag worden. Het is een van de basistaken van een gemeente om dit te verzorgen. Helaas is dit in Alphen aan den Rijn niet goed geregeld. Van bestemmingsplannen, die ouder zijn dan 10 jaar, mogen geen leges geheven worden. In Alphen zijn ca. 30 bestemmingsplannen verouderd. Slordig.  Dit levert een schadepost op voor de gemeente van bijna 4 ton. Om maar niet te spreken van de rechtsongelijkheid. De PvdA heeft keer op keer gepleit om oude bestemmingsplannen te actualiseren. Is nu toegezegd.

Tafeltje dek je.
De PvdA heeft het pleidooi gesteund ten behoeve van het behoud van tafeltje dek je voor niet zelfredzame ouderen in Rijnwoude. Ooit ,op verzoek van de gemeenten in de 80er jaren, zijn de Stichtingen Welzijn Ouderen gestart met het organiseren van het dagelijks bezorgen van warme maaltijden aan huis.

Nu is deze voorziening meer dan ooit noodzakelijk o.a. door vergrijzing , langer thuiswonen en verminderde intramurale verzorgingsmogelijkheden.

Gelukkig was het college het met ons eens en heeft voor 2017 subsidie verstrekt. Voor de latere jaren wordt gekeken of Tom in de Buurt hierin een rol kan vervullen.

Weidelanden.
Bij de ontwikkeling van Weidelanden is het essentieel dat ook sociale woningbouw ontwikkeld wordt. Er worden ruim 200 woningen gebouwd. Daarvan zijn pas 12 woningen in de sociale sector gebouwd. Inmiddels is gewisseld van projectontwikkelaar en het lijkt erop dat de eis om sociale woningbouw te bouwen geschrapt is door het college. De PvdA is het daarmee niet eens en zal erop aandringen om deze doelstelling niet los te laten.

Rijnpark.
De PvdA heeft van harte ingestemd met het vaststellen van het bestemmingsplan Rijnpark in Koudekerk aan den Rijn. De PvdA vindt woningbouw op korte termijn van groot belang voor de leefbaarheid van Koudekerk aan den Rijn. Een grote meerderheid van de raad heeft ook ingestemd met het bestemmingsplan Rijnpark. Dit maakt een woningbouwlocatie met maximaal 273 woningen mogelijk. Op verzoek van de raad is in de plannen een tweede ontsluitingsweg op de Hoogewaard opgenomen.

Het Rijnpark kent een lange historie. In 2004 is door middel van een burgerinitiatief het Rijnpark op de politieke agenda gezet van de voormalige gemeente Rijnwoude. Het initiatief werd door ruim 1700 handtekeningen van de Koudekerkse bevolking ondersteund. In al die jaren is er behoorlijk gesleuteld aan het plan vanwege het feit dat het Rijnpark dichtbij het industriegebied ligt. Om die reden is er in het plan ook een groene buffer opgenomen met veel groen, waterpartijen en eilandjes.

De PvdA is altijd een groot voorstander geweest van het Rijnpark om jonge gezinnen en starters in de gelegenheid te stellen een woning te betrekken in Koudekerk. De sociale woningbouw in het plan zorgt ervoor dat die woningen voor hen ook betaalbaar zullen zijn.

Fotograaf: Josh Walet
Tags: pvda, 2016
PvdA.'
PvdA

Politieke partij